อ.ดร.ตรงกมล  สนามเขต
ประธานสาขาวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

 

ชื่อหลักสูตร

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

Bachelor of Arts Program in Community Development


 

กรรมการประจำหลักสูตร

 


อ.สุดารัตน์  รอดบุญส่ง


อ.ประพันธ์  แจ้งเอี่ยม


อ.ชลธิดา  อุเทศนันท์


อ.ดร.อนันต์  แย้มเยื้อน