อ.ดร.ตรงกมล  สนามเขต
ประธานสาขาวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

 

ชื่อหลักสูตร

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

Bachelor of Arts Program in Community Development


ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

Bachelor of Arts  (Community Development)

ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)

B.A. (Community Development)


ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักพัฒนาที่มีความรู้ คุณธรรม   จริยธรรม ใฝ่รู้และมีจิตสำนึกในการพัฒนาสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1)  เพื่อผลิตบัณฑิตการพัฒนาชุมชนที่มีความรู้  ทักษะ  วิสัยทัศน์ คุณธรรม มีศักยภาพในการดำรงชีวิตและเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชน
2)  เพื่อผลิตบัณฑิตการพัฒนาชุมชนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ    อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3)  เพื่อผลิตบัณฑิตการพัฒนาชุมชนที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฎิบัติได้อย่างแท้จริง


กิจกรรมเด่น ..