......::: บุคลากรในหน่วยงาน :::      
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปกรรม
ตำแหน่ง : อาจารย์ระดับ 8
เกษียณอายุราชการ


วุฒิการศึกษา
ปมช.(ประติมากรรม)
กศ.บ.(ศิลปศึกษา)
ศศ.ม.(การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)
ติดต่อ : 081-5322947 และ 081-4325043

อาจารย์วีระพันธ์ ใจสุบรรณ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ฝ่ายบริหาร
ตำแหน่ง : อาจารย์ 2 ระดับ 7


วุฒิการศึกษา
ศ.บ.(ประยุกต์ศิลป์)
ศศ.ม.(การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)
ติดต่อ : 081-8854296

อาจารย์จาตุรันต์ จริยารัตนกูล
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
ตำแหน่ง : อาจารย์


วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.ศิลปกรรม
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
ศศ.ม.ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
ติดต่อ : 089-8599161

อาจารย์อนุตรา เฉิดเจิม
รองประธานหลักสูตร
ตำแหน่ง : อาจารย์ 2 ระดับ 7


วุฒิการศึกษา
วท.บ.(เทคโนโลยีเซรามิกส์)
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เซรามิกส์) )
กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ติดต่อ : 083-1394866

อาจารย์สิโรตม์ ทองสม
กรรมการ
ตำแหน่ง : อาจารย์ 2 ระดับ 7

วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์
ติดต่อ : 089-7066102

อาจารย์วรวุฒิ ทาแก้ว
กรรมการ
ตำแหน่ง : อาจารย์


วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)
ศส.ม. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
ติดต่อ : 088-2726575

อาจารย์จันทิมา ปกครอง
กรรมการ
ตำแหน่ง : อาจารย์


วุฒิการศึกษา
ศ.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์)
ค.ม.(ศิลปศึกษา)
กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ติดต่อ : 081-3066325

อาจารย์ณัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย
กรรมการ
ตำแหน่ง : อาจารย์


วุฒิการศึกษา
ศป.บ.ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
ศศ.ม.ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
ติดต่อ : 081-7072998

อาจารย์อภินันท์ ปานเพชร
กรรมการ
ตำแหน่ง : อาจารย์


วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)
ศศ.ม.(สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)
ติดต่อ : 089-8398017
   
     

  URU FINE ARTS CENTER
หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
E-MAIL ; Finearts_uru@hotmail.com โทร.055-411096 ต่อ1405
Design By ; Apinan 2012