แผ่น 1 l แผ่น 2
 

> วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 ก.พ.-31 มี.ค.56 เวลา 9.00-17.00 น.)
เปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมครูศิลป์แผ่นดินล้านนาครั้งที่ 12 สร้างสัมพันธภาพสู่ประชาคมอาเซียนครั้งที่ 1

 
  

URU FINE ARTS CENTER
หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
E-MAIL ; Finearts_uru@hotmail.com โทร.055-411096 ต่อ1405

Design By ; Apinan 2012