......::: การจัดนิทรรศการศิลปกรรม :::
     
 
   
   
   

 
 
     
     
     
     

  URU FINE ARTS CENTER
หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
E-MAIL ; Finearts_uru@hotmail.com โทร.055-411096 ต่อ1405
Design By ; Apinan 2012