......::: ปฏิทินกิจกรรมการจัดนิทรรศการ :::
 

  URU FINE ARTS CENTER
หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
E-MAIL ; Finearts_uru@hotmail.com โทร.055-411096 ต่อ1405
Design By ; Apinan 2012