อ.ดร.สำเริง  ถึงคุณ
ประธานหลักสูตร

กรรมการประจำหลักสูตร


ผศ.ดร.นิรมล สุวรรณกาศ


ผศ.ดร.ยงยุทธ  อินทจักร


อ.บูรณพงษ์ โกเสนารักษ


อ.หนึ่งฤทัย  ดวงดัน


อ.อนันต์  จันทิหล้า


อ.ชาริสร์  เสนาป่า


อ.อุบลรัตน์ พูนทรัพย์


อ.รัฐพล  ทองแตง


อ.ทิพย์วรรณ  จันทร์ศรีงาม


อ.ลลิตา  สัมฤทธิตานนท์


อ.สุมนธา  กาแก้ว


อ.สุรพล  สิงห์เนตร


MR.GRAEME YOUNG


MR.THOMAS ELLIOTT