อ.ดร.ภานุรังษี  เดือนโฮ้ง
ประธานสาขาวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 

สาขาวิชาการจัดการการท่ิองเที่ยว

 

สถานที่ตั้ง ::  อาคาร 7 (714) หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการท่ิองเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทร. 0 5541 1096 ต่อ 1419

 

กรรมการประจำหลักสูตร

 


อ.มณฑณ  ศรีสุข


อ.ทิพาพร  โพธิ์ศรี


อ.กนกวรรณ  เกิดพิน


อ.โอปอล์  รังสิมันตุชาติ

 

 

     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  27  ถ.อินใจมี อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000
โทรศัพท์ 0554 11069 0 5541 6601 -31 ต่อ 1400 Fax. 1420