อ.ดร.ภานุรังษี  เดือนโฮ้ง
ประธานสาขาวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการท่ิองเที่ยว


สถานที่ตั้ง ::   อาคาร 7 (714) หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการท่ิองเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทร. 0 5541 1096 ต่อ 1419

ชื่อหลักสูตร ::

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

 

Bachelor of Arts Program in Tourism  Management

ชื่อปริญญา  ::

ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การจัดการการท่องเที่ยว)

 

Bachelor of  Arts (Tourism Management)

 

ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)

 

B.A. (Tourism  Management)


ปรัชญา ::

     มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ตลอดจนการสื เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการประกอบวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไปเพื่อการรับใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ เพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวและพัฒนาท้องถิ่น

 

วิสัยทัศน์ ::

     มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ


พันธกิจ ::

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

 

2. จัดกระบวนการเรียนการสอและการฝึกปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวในระดับมาตรฐาน

 

3. ส่งเสริมกิจกรรม โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  4. ส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการท่องเที่ยว และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
   

เจ้าสร้อยไข่มุก ณ น่าน เลี้ยงต้อนรับผู้บริหาร มรอ. ในการแนะแนวการศึกษา จ.น่านโดยม่ายกิจการนักศึกษา
 วันที่ 11 พ.ย.56

งานมุฑิตาจิตเจ้าสร้อยไข่มุก ณ น่าน ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง
วัที่ 2 พ.ย. 56

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ ปราสาทหินพิมาย-วังนารายณ์
วันที่ 27-28 ต.ค. 56


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  27  ถ.อินใจมี อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000
โทรศัพท์ 0554 11069 0 5541 6601 -31 ต่อ 1400 Fax. 1420