อ.เอกฤทัย  ฉัตรชัยเดช
ประธานสาขาวิชา

สาขาวิชา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 สถานที่ตั้ง ::
อาคาร 7 (721) หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


กรรมการประจำหลักสูตร


อ.ดร.ธนวัฒน์  จอมประเสริฐ


 ผศ.ดร.ชัชภูมิ  สีชมภู


 อ.เยาวเรศ  แตงจวง


อ.ดร.ภีรวัฒน์  นนทะโชติ


อ.วิทยา  สุขสา


อ.พุทธินันท์  บุญเรือง
 


อ.สมศรี  สัตนาโค


อ.นิชภา โมราถบ