อ.เอกฤทัย  ฉัตรชัยเดช
ประธานสาขาวิชา

Information.


สาขาวิชา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
สถานที่ตั้ง ::
อาคาร 7 (721) หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์
 
Fatulty  Of  Social  Sciences
 
ชื่อปริญญา ::

ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 

Bachelor  of  Arts ( Social  Sciences for Local Development)
 

ศศ.บ (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 

ปรัชญา ::
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งบูรณาการองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์  เพื่อ
พัฒนาสังคมท้องถิ่น บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมได้อย่างยั่งยืน
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักพัฒนาสังคมที่มีความรู้ในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น

1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ สหวิทยาการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นได้

1.2.3  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะพร้อมทั้งมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาได้เป็นอย่างดี