ประธานหลักสูตร

:: Menu ::

ประวัติและความเป็นมา
หลักสูตรสาขาวิชา
คณะกรรมการบริหาร
แผนการเรียนหลักสูตรสาขาวิชา
มาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชา
แผนกลยุทธ์

SAR ปีการศึกษา 2554

คู่มือหลักสูตรสาขาวิชา 54

แผนพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา
กิจกรรมหลักสูตรสาขาวิชา

 :: Link เพื่อนบ้าน ::

tn_a10.gif สิงห์ฟ้า ม.ราชภัฎสวนดุสิต

tn_a10.gif สิงห์ดำ จุฬาลงกรณ์

tn_a10.gif สิงห์ดง ม.ธรรมศาสตร์

tn_a10.gif สิงห์เขียว ม.เกษตรศาสตร์

tn_a10.gif สิงห์ขาว ม.เชียงใหม่

tn_a10.gif สิงห์น้ำเงิน ม.สงขลาฯ

tn_a10.gif สิงห์เงิน มศว.

tn_a10.gif สิงห์ทอง ม.รามคำแหง

tn_a10.gif รปศ.มหาสารคาม

tn_a10.gif รปศ.นครสวรรค์

tn_a10.gif รปศ.เพชรบูรณ์

tn_a10.gif รปศ.สกลนคร

tn_a10.gif รปศ.อุบลราชธานี

:: ร่วมส่งข่าวสารได้ที่นี่ ::

ความเป็นมาของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

    โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  เป็นโปรแกรมวิชาที่สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรมาตั้งแต่พุทธศักราช  2536  และได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสภาการฝึกหัดครูขณะนั้น   และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   (กพ.)  ได้รับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  4  ปี ตามระเบียบเมื่อวันที่  1 ตุลาคม พุทธศักราช  2537  คือ ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ซึ่งมีผลทำให้สถาบันราชภัฏต่าง ๆ ได้ดำเนินการเปิดสอนนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
    ต่อมาเมื่อวันที่ 4 – 7  สิงหาคม  พุทธศักราช  2541  สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ต่อมาวันที่  3 – 6  สิงหาคม 2542 ได้มีการประชุมสัมมนาเพื่อแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  อีกครั้งหนึ่งที่   สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี  เพื่อจัดทำเอกสารหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปรับปรุงแก้ไข  พุทธศักราช  2542 ซึ่งต่อมา วันที่  2 พฤษภาคม  พุทธศักราช 2543 หลักสูตรฉบับปรับปรุงแก้ไขก็ได้รับการอนุมัติ จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏที่เปิดสอนโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ได้ใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว

ปรัชญาของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

     ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารจัดการระดับต้น ที่มีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม  และเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพในสังคม

 วิสัยทัศน์ของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

     โปรแกรมวิชามุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม นำสังคม นิยมประชาธิปไตย และแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้

พันธกิจของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

    1. ผลิตบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์ระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพสนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่น

    2. จัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีมาตรฐานทางวิชาการ

     3. เป็นศูนย์บริการและเผยแพร่ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์แก่ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

     1.  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรม และความเป็นผู้นำ สนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

    2.  มุ่งสร้างองค์ความร้ และผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอน และการแก้ไขปัญหาแก่ท้องถิ่น

    3.  มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการบริการ ได้ทั้งภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

    4.  มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีจิตสำนึกในการให้บริการสาธารณะและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

    5.  มุ่งให้บริการและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการแก่ท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ

หลักสูตร

     หลักสูตรปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์   โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

          ชื่อเต็ม  :  ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต  (รัฐประศาสนศาสตร์)

          Bachelor  of  Arts  (Public  Administration)

          ชื่อย่อ    :  ศศ.บ.  (รัฐประศาสนศาสตร์)

          B.A. (Public  Administration)

นโยบายของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

    1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ในเชิงวิเคราะห์ และสังเคราะห์ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาท้องถิ่น

    2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

     3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ ทั้งการบริหารแผน การบริหารคน และการบริหารงบประมาณ

    4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบริการทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์แก่ท้องถิ่น และระดับชาติ โดยนำเอาองค์ความรู้ที่เรียนมาผสมผสานกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น

    5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาทำการวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น

    6. พัฒนากระบวนการติดตามคุณภาพ และการประเมินผลการดำเนินงานของโปรแกรมวิชา ไปสู่ระบบการประกันคุณภาพของคณะ และสถาบัน

มาตรการ /กลวิธี

มาตรการ / กลวิธี  รองรับนโยบายข้อที่ 1

    1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความต้องการของท้องถิ่น

    2. พัฒนาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรระยะสั้นด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่น

    3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบัน

    4. พัฒนาเอกสารตำราทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีคุณภาพ

    5. พัฒนาวิธีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนเป็นสำคัญ  คิดเป็น ทำเป็น ค้นคว้าและแก้ปัญหาท้องถิ่นได้  ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ

    6. พัฒนาระบบสารสนเทศโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างต่อเนื่อง อาทิ สร้างฐานข้อมูลด้านรัฐประศาสนศาสตร์  การจัดทำ Book  Online

มาตรการ / กลวิธี  รองรับนโยบาย ข้อที่ 2

    1. กำหนดอัตรากำลังอาจารย์ที่จบการศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์  รัฐศาสตร์  และนิติศาสตร์  ระดับปริญญาโทขึ้นไป  โดยสรรหา และคัดเลือก หรือโอนย้ายมาด้วยระบบคุณธรรม

    2.   พัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์เป็นระยะตลอดปี  ทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ

    3. จัดการอบรม  สัมมนา อาจารย์ของโปรแกรมวิชา ให้มีความรู้ และทักษะด้านวิชาชีพสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง

    4.    ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อนำไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

     5.   สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่อาจารย์และบุคลากรในโปรแกรมวิชา

มาตรการ / กลวิธี  รองรับนโยบาย ข้อที่ 3

    1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ของโปรแกรมวิชา ให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน

    2. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของโปรแกรมวิชา มากขึ้น

    3. ปรับปรุงและพัฒนา วัสดุ  ครุภัณฑ์  และอาคารสถานที่ของโปรแกรมวิชา ให้เหมาะสมกับภาระงาน โดยใช้หลักเทคนิค  5  ส.

    4. มีระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการที่เป็นระบบเปิด

    5. คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การบริหารงานของโปรแกรมวิชา

มาตรการ / กลวิธี  รองรับนโยบาย ข้อที่ 4

    1. ผลิตและเผยแพร่สารสนเทศทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ในสถาบัน  นอกสถาบันและในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

    2. จัดบริการทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์แก่ท้องถิ่นในหลายรูปแบบ อาทิ  การจัดทำสารรายเดือน การเป็นวิทยากร การให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น

มาตรการ / กลวิธี  รองรับนโยบาย ข้อที่ 5

   1. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาได้มีผลงานวิจัย หรือเอกสารตำราเฉพาะสาขา ที่มีผลต่อการเรียนการสอน และการพัฒนาท้องถิ่น

    2. ส่งเสริมให้นักศึกษาของโปรแกรมวิชาได้ดำเนินการวิจัย และมีผลงานวิจัยเฉพาะสาขาหรรือสหวิทยาการที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น

มาตรการ / กลวิธี  รองรับนโยบาย ข้อที่ 6

   1. มีแผน / โครงการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก  ตลอดทั้งปี

   2. จัดให้มีระบบติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานทุกด้านของโปรแกรมวิชา  เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

   3. มีการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพโปรแกรมวิชา

   4. จัดให้มีการทำเอกสารการรายงานตนเองของโปรแกรมวิชา

 :: LINK Library ::

:: ฐานข้อมูลสารสนเทศ

:: บทความทางวิชาการ
รัฐประศาสนศาสตร์

:: รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์

:: ตำราออนไลน์

:: วารสารกฤตภาคออนไลน์

:: ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์

:: บทความทางเวปไซด์

:: LINK ::

:: กรมการปกครอง

:: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

:: กระทรวงมหาดไทย

:: รัฐสภา

:: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

:: ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

::  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

::  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)


:: Best view in Browser Netscape or Internet Explorer 800*600: :
::
Contacts : ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ::
:: Designed By Narathip   Surin