ประธานหลักสูตร

:: Menu ::

ประวัติและความเป็นมา
หลักสูตรสาขาวิชา

คณะกรรมการบริหาร

แผนการเรียนหลักสูตรสาขาวิชา
มาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชา
แผนกลยุทธ์
แผนพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา
กิจกรรมหลักสูตรสาขาวิชา

 :: Link เพื่อนบ้าน ::

tn_a10.gif สิงห์ฟ้า ม.ราชภัฎสวนดุสิต

tn_a10.gif สิงห์ดำ จุฬาลงกรณ์

tn_a10.gif สิงห์ดง ม.ธรรมศาสตร์

tn_a10.gif สิงห์เขียว ม.เกษตรศาสตร์

tn_a10.gif สิงห์ขาว ม.เชียงใหม่

tn_a10.gif สิงห์น้ำเงิน ม.สงขลาฯ

tn_a10.gif สิงห์เงิน มศว.

tn_a10.gif สิงห์ทอง ม.รามคำแหง

tn_a10.gif รปศ.มหาสารคาม

tn_a10.gif รปศ.นครสวรรค์

tn_a10.gif รปศ.เพชรบูรณ์

tn_a10.gif รปศ.สกลนคร

tn_a10.gif รปศ.อุบลราชธานี

:: รปศ. นิวส์ ::

tn_a10.gif รปศ. นิวส์ พ.ค. 57

tn_a10.gif รปศ. นิวส์ เม.ย. 57

tn_a10.gif รปศ. นิวส์ มี.ค. 57

tn_a10.gif รปศ. นิวส์ ก.พ. 57

tn_a10.gif รปศ. นิวส์ ม.ค. 57

tn_a10.gif รปศ. นิวส์ ธ.ค.. 56

tn_a10.gif รปศ. นิวส์ พ.ย. 56

tn_a10.gif รปศ. นิวส์ ต.ค. 56

tn_a10.gif รปศ. นิวส์ ก.ย. 56

tn_a10.gif รปศ. นิวส์ ก.ค. 56

tn_a10.gif รปศ. นิวส์ พ.ค. 56

tn_a10.gif รปศ. นิวส์  ก.พ. 56

tn_a10.gif รปศ. นิวส์  ม.ค. 56

tn_a10.gif รปศ. นิวส์  ก.ค. 54

tn_a10.gif รปศ. นิวส์  ส.ค. 54

tn_a10.gif รปศ. นิวส์ ก.ย. 54

tn_a10.gif รปศ. นิวส์ ต.ค. 54

tn_a10.gif ปศ. นิวส์ พ.ย. 54

tn_a10.gif รปศ. นิวส์ ธ.ค. 54

tn_a10.gif รปศ. นิวส์ มค. 55

tn_a10.gif รปศ.นิวส์ ก.พ. 55

tn_a10.gif รปศ. นิวส์ มี.ค. 55

 

  .: ประชาสัมพันธ์ :.

   หลักสูตร


   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

   ชื่อเต็ม  :  หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

   Bachelor  of  Public Administration

   ชื่อย่อ    :  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

   PB.A. (Public  Administration)

 


   กิจกรรมค่ายยุวทูต ป.ป.ช. NACC Youth Ambassadors 2041

   กิจกรรมค่ายเยาชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 8

  

  

 

 

 Webboard มาใหม่ .....Today  

เขียนข้อความที่นี่

 

อ่านทั้่งหมด >>

 

กิจกรรม

 
กิจกรรมค่ายเยาชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 8
วันที่ 10-13 มิถุนายน 2557
ณ โรงแรมรีเจ้นท์บีท ชะอำ จ.เพชรบุรี

รายละเอียด


 

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักศึกษา มรอ.

 :: LINK Library ::

:: ฐานข้อมูลสารสนเทศ

:: บทความทางวิชาการ
รัฐประศาสนศาสตร์

:: รัฐประศาสนศาสตร์นิวส์

:: ตำราออนไลน์

:: วารสารกฤตภาคออนไลน์

:: ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์

:: บทความทางเวปไซด์

:: LINK ::

:: กรมการปกครอง

:: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

:: กระทรวงมหาดไทย

:: รัฐสภา

:: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

:: ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

::  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

::  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

::  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

::  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

::  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

::  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

::  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

::  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

::  ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

::  สำนักงานสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

::  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร

::  สมาคมนักวิจัย

::  มูลนิธิการศึกษาไทย (มูลนิธิฟุลไบรท์)

::  กระทรวงวัฒนธรรม

::  สถาบันคลังสมองของชาติ

::  APEC Education Foundation


:: Contacts : ผู้ประสานงานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ::
:: Designed By Narathip   Surin