อ.ดร.สุประวีณ์  อ่อนจันทร์
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหน่วยงาน :  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

สถานที่ตั้ง :: อาคาร 11 (1134) หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


กรรมการประจำหลักสูตร


 อ.จ่าเอกวุฒินันท์ น้อยหัวหาด

จ่าเอกวุฒิพงศ์     น้อยหัวหาด
นศ.บ.  (นิเทศศาสตรบัณฑิต)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.ม.  (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยมหิดล
กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ.รัชนีวรรณ  ขำประดิษ
อาจารย์รัชนีวรรณ  ขำประดิษ
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


อ.ดร.สุประวีณ์  อ่อนจันทร

อาจารย์บานเย็น  ภัทรเกียรติเจริญ
ศศ.บ. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 อ.กณิกนันต์  สิงห์สานิตย์

อาจารย์กณิกนันต์  สิงห์สานิตย์
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยนเรศวร


อ.เกวลี  รังษีสุทธาภรณ์

อาจารย์เกวลี   รังษีสุทธาภรณ์
ศศ.บ. ()  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศศ.ม.. ()  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ