อ.ดร.สุประวีณ์  อ่อนจันทร์
ประธานสาขาวิชา

ชื่อหน่วยงาน :  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

สถานที่ตั้ง :: อาคาร 11 (1134) หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ปรัชญา
           ยกระดับคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ความเป็นเลิศทางด้านทักษะวิชาชีพและทักษะเสริม ความเป็นเลิศทางด้านคุณธรรมและ  จริยธรรม ความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพอนามัยและกีฬา และความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการ

วิสัยทัศน์
         หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มุ่งพัฒนาบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความคุณภาพ มีความรอบรู้ด้านทักษะวิชาชีพและทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและสารสนเทศ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาพอนามัยที่ดี และ ให้บริการสารสนเทศแก่สังคมยุคสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

พันธกิจ
          หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตมีความรู้แบบสหวิทยาการ พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านทักษะวิชาชีพพัฒนา   ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ จริยธรรม มีสุขภาพอนามัยและกีฬา และพัฒนาวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และสังคม

   
   

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด.. >