ประธานหลักสูตร

ชื่อหน่วยงาน :  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

สถานที่ตั้ง :: อาคาร 11 (1134) หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ความเป็นมาของหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

          หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (หรือภาคบรรณารักษศาสตร์ฯ) ได้รับผิดชอบการสอนวิชาการใช้ห้องสมุด ซึ่งแต่เดิมใช้รหัส บร.1 ต่อมาได้ใช้รหัส บรรณ 1 ในระดับ ป.กศ. และ บรรณ 101 ใน ระดับ ป.กศ.สูง และปริญญาตรีรหัส 16330101 (สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า) 2(1-2) ปัจจุบันหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ ได้รับผิดชอบการสอนในรายวิชา 1500105A  สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า และรายวิชาเอก
          ในปี พ.ศ.2517 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ ได้เปิดสอนในระดับ ป.กศ.สูง วิชาโท ทั้งภาคปกติ และ อาจารย์ 4 ท่าน รับผิดชอบในการสอน ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ภาควิชาได้เปิดสอนวิชาเอกในระดับ ป.กศ.สูง รุ่นแรกทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลา 2 กลุ่ม จำนวน 82 คน และดำเนินงานการสอนจนถึงปี พ.ศ.2524
          ในปี พ.ศ. 2523 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลังอนุปริญญา โดยรับ นักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคนอกเวลารวม 2 กลุ่ม จำนวน 57 คน
           การสอนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯระดับปริญญาตรี ศศ.บ. สำหรับนักศึกษาภาคปกติเริ่มเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2532 ในระยะเวลาเดียวกันก็ได้ทำการสอนสาขาบรรณารักษศาสตร์ฯ ทั้งวิชาเอกและวิชาโทตามหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตอีกหลายกลุ่ม ในปี พ.ศ. 2523 ได้เปิดสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ได้รับผิดชอบการสอนระดับปริญญาตรี ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ศศ.บ. 1 และ ศศ.บ. 3 รวม จำนวน 67 คน ภายใต้การดำเนินการสอนของคณะกรรมการ ประจำโปรแกรม 6 ท่าน ปัจจุบันที่ตั้งของหลักสูตรสาขาวิชาอยู่ที่ ห้อง 1134 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีอาจารย์ในหลักสูตรเกษียณอายุราชการไป จำนวน 2 ท่าน  และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เข้าปฏิบัติงานในห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสถาบัน