ประธานหลักสูตร


โครงสร้าง

จุดมุ่งหมายหลักสูตร
วัตถุประสงค์
นโยบาย
ยุทธศาสตร์หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร(.pdf)
แผนการเรียน (.pdf)

ชื่อหน่วยงาน :  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

สถานที่ตั้ง :: อาคาร 11 (1134) หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


โครงสร้างของหลักสูตรวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์