อ.ศิริพร  คำขาด
 ประธานสาขาวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สถานที่ตั้ง ::

อาคาร 7 (722) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
โทร. 0 5541 1096  ต่อ 1411


กรรมการประจำคณะอ.วัชรชัย  ขอบเหลือง