กลยุทธ์ของคณะ
      กลยุทธ์ที่ 8 ด้านการประกันคุณภาพ (มาตรการที่ 3 )