การกำหนดประเ็นความรู้ เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตการวิจัยและการบริหาร 56

  การกำหนดประเ็ดนความรู้ เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัญฑิต การวิจัย 56

  การถอดองค์ความรู้ 55

  การเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย
  Community linkage university for ASAIHL 2010 (version modify Sep 30)

:: ศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์

  การวิจัยเบื้องต้น

:: รศ.ดร. พัชรินทร์  สิรสุนทร

เอกสารเผยแพร่
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตารางหัวข้อที่สัมพันธ์ระหว่างแบบมคอ.3 กับ มคอ.5
สรุปข้อคิดเห็น/แนวปฏิบัติจากช่วงถาม-ตอบ
การถอดองค์ความรู้จากการจัดการความรู้  เรื่อง“การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย”