คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลรส คงเกตุ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คว้าตั๋วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ในต่างประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลรส คงเกตุ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ โดยมีอาจารย์กุลรวี กลิ่นกลั่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คว้าตั๋วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ในต่างประเทศ เป็น 1 ในตัวแทนประเทศไทย จำนวน 35 คน จากผู้เข้าร่วมทั้งหมดกว่า 840 คน จาก 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเดินทางไปพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการที่จะทำให้ได้มุมมองและประสบการณ์ ทั้งในด้านของการทำธุรกิจ รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินธุรกิจในอนาคตต่อไป ร่วมกับ International Incubator ในต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไต้หวันและ ประเทศเกาหลีใต้

Scroll to Top