เข้าร่วมประกวดวงดนตรีผสมผสานประกอบการแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย ระดับอุดมศึกษา MHESI MUSIC VARIETY AWARD 2024 จัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

🎉🎉🎉 ม่วนขนาด !!! “MHESI MUSIC VARIETY AWARD 2024” ที่งาน อว.แฟร์ ภาคเหนือ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภูมิภาคภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประกวดฯ ของรอบภาคเหนือ

รางวัลชนะเลิศ
KPRU PHETPIKUL มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
SAFA UP BAND มหาวิทยาลัยพะเยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2
URU Contemporary Band มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รางวัลชมเชย
– Kasalong Band มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
– CMRU BAND มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
– CMU BAND มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบพระคุณ ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ช่วยสนับสนุนในทุกอย่างๆในครั้งนี้ ที่ขาดไม่ได้ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.รัชดา คำจริง ผู้ช่วยอธิการบดีที่ช่วยเหลือดำเนินการทุกๆอย่างครับ

ขอขอบคุณพวกเรา URU Contemporary Band นักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา ร่วมแรงร่วมใจกันในระยะเวลาอันสั้น ในฐานะผู้ควบคุมวงและทุกๆอย่าง อาจารย์ปฐมพงษ์ ธรรมลังกา และ อาจารย์ ดร.วัชระ แตงเทศ ภูมิใจและพอใจกับผลงานในครั้งนี้ที่เกิดจากนักศึกษามากๆครับ ทุกคนใจสู้สุดๆครับ

Scroll to Top