โครงการสัมมนา “เทคนิคการเขียนหนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ”

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา "เทคนิคการเขียนหนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ"  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภูสิทธิ พลายชมพู บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์โอเอียนสโตร์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม FMS101 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

HusocURU

ฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์