ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลรส คงเกตุ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คว้าตั๋วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ในต่างประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสัง […]