5 กรกฎาคม 2024

ข่าวสาร, ภาพกิจกรรม

เข้าร่วมประกวดวงดนตรีผสมผสานประกอบการแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย ระดับอุดมศึกษา MHESI MUSIC VARIETY AWARD 2024 จัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

🎉🎉🎉 ม่วนขนาด !!! “MH […]

Scroll to Top